Pl. Kilińskiego 4 lok 1.2, Mińsk Mazowiecki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki jest specjalistą z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Już w czasach studenckich angażował się w życie uczelni i działalność naukową, prowadząc zajęcia ze studentami. W 1966 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej poświęconej reaktywności układu sercowo-naczyniowego na katecholaminy we wstrząsie pokrwotocznym.

Swoje zainteresowania chirurgią rozwijał jeszcze w czasie studiów, rozpoczynając pracę jako wolontariusz w Klinice Chirurgicznej SDL pod kierunkiem prof. J. Kubiaka. W 1966 roku zdał egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej I stopnia, a cztery lata później II stopnia. W 1981 roku Centralna Komisja przyznała mu tytuł naukowy doktora habilitowanego w medycynie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy na temat pooperacyjnego refluksu żółciowego. W roku 1988 na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Rada Państwa przyznała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Otrzymane tytuły oraz chęć doskonalenia były dla profesora motywacją do dalszego kształcenia się. Dlatego w 2012 roku przystąpił do kolejnego egzaminu specjalizacyjnego i zdając go otrzymał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej.

W swojej karierze zawodowej profesor Bielecki pracował w wielu szpitalach i klinikach, piastując jednocześnie ważne stanowiska organizacyjne. Zatrudniony był m.in. w Klinice Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego, Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii w Szpitalu Elżbietanek, Klinice Chirurgii Naczyniowej CMKP oraz Szpitalu Bielańskim, w którym pełnił obowiązki ordynatora oddziału chirurgicznego. Kierował również Kliniką Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Wielokrotnie szkolił się w polskich klinikach i wielu renomowanych ośrodkach zagranicznych np. w Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Czechach, Szwecji i we Włoszech.

Profesor Bielecki jest członkiem Rady Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Towarzystwa Urazów Wielonarządowych przy Ministerstwie Zdrowia. Stworzył wiele publikacji naukowych, które ukazały się w krajowej i zagranicznej prasie naukowej. Należy do grona egzaminatorów w dziedzinie koloproktologii w Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (EUMS). W latach 1994 – 1998 pełnił obowiązki Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej, a obecnie jest członkiem Rady Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Towarzystwa Urazów Wielonarządowych przy Ministerstwie Zdrowia.

Filozofią postępowania profesora jest otwartość i stałe doskonalenie się. Stara się być zawsze blisko człowieka i nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Jego credo życiowe brzmi: „Żyję dla innych”. Uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych przez prestiżowe towarzystwa lekarskie, m.in. takie jak Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne czy Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Brał udział w wielu międzynarodowych spotkaniach poświęconych chirurgii przewodu pokarmowego organizowanych przez Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae, World Council of Enterostomal Therapy, World Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery i inne organizacje. W wielu konferencjach bierze czynny udział nie tylko jako słuchacz, ale również jako prelegent i uczestnik dyskusji. Chętnie dzieli się z innymi ekspertami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Profesor Krzysztof Bielecki aktywnie uczestniczy w życiu naukowym. Regularnie recenzuje prace naukowe i publikacje książkowe. Zasiada w radach naukowych wielu medycznych redakcji wydawniczych, m.in. Postępy Nauk Medycznych, Acta Endoscopica Polonia, Gastroenterologia Polska, Wiadomości Lekarskie, Essentia Medica, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, Chirurgia po Dyplomie, Techniques in Coloproctology. Recenzuje również rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Za swoje zaangażowanie w życie naukowe i społeczne otrzymał wiele nagród przyznawanych m.in. przez Ministra Zdrowia i towarzystwa lekarskie. Otrzymał honorowe członkostwo Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Klubu Trzustkowego.

proktolog Mińsk Mazowiecki

chirurg Mińsk Mazowiecki